10 januari 2023

Belastingtarieven 2023

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.20-23


fiscaal

Belastingtarieven 2023

De nieuwe tarieven en vrijstellingen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, met de belangrijkste percentages, bedragen en vrijstellingen, waar nodig met toelichting.

 

INKOMSTENBELASTING

Tarieven box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

Voor wie geboren is in 1946 of later geldt een andere grens tussen de tweede en derde schijf dan voor wie vóór 1 januari 1946 geboren is (in cursief).

 

belastbaar inkomen

belasting-
tarief

premies
volksverze-
keringen*

totaal-tarief**

heffing over
totaal van
de schijven

méér dan

maar niet méér dan

jonger
dan
AOW-
leeftijd

0

37.149

9,28%

27,65%

36,93%

13.719

37.149

73.031

36,93%

n.v.t.

36,93%

26.970

73.031

n.v.t.

49,5%

n.v.t.

49,5%

-

AOW-leeftijd
en ouder
en geboren
in of na
1946 (vóór 1946)

0

37.149
(38.703)

9,28%

9,75%

19,03%

7.069
(7.365)

37.149
(38.703)

73.031

36,93%

n.v.t.

36,93%

20.320
(20.042)

73.031

n.v.t.

49,5%

n.v.t.

49,5%

-

* premiepercentages volksverzekeringen 2023: AOW 17,90%, ANW 0,10%, Wlz 9,65%
** het maximale tarief waartegen veel aftrekposten kunnen worden afgetrokken is in 2023 36,93%

 

Zorgverzekeringswet

Maximum premie-inkomensgrens ZVW: € 66.956
Inkomensafhankelijke bijdrage (laag tarief): 5,43%
Inkomensafhankelijke bijdrage (hoog tarief): 6,68%


Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

De belasting op het ‘inkomen uit aanmerkelijk belang’ (vooral dividenden en waardestijging bij bezit van 5% of meer van de aandelen in een BV of NV) bedraagt 26,9%.


Tarieven en vrijstellingen box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) 
 

  geen fiscaal partner fiscaal partners
heffingvrij vermogen € 57.000 € 114.000
vrijstelling groene beleggingen € 65.072 € 130.144
niet aftrekbare drempel schulden* € 3.400 € 6.800
vrijstelling kapitaalverzekeringen van vóór 15-9-1999 € 123.428 per persoon
tarief 32%
forfaitair rendement spaargeld na afloop van 2023 bekend**
forfaitair rendement overig vermogen 6,17%
forfaitair rendement schulden na afloop van 2023 bekend***

* Wat u boven deze drempel aan schulden heeft, kunt u dus aftrekken van uw box 3-vermogen. Belastingschulden kunt u niet in mindering brengen, met uitzondering van erfbelastingschulden.
** In de voorlopige aanslag wordt uitgegaan van 0,36%
*** In de voorlopige aanslag wordt uitgegaan van 2,57%


Heffingskortingen

Voor zover van toepassing, worden de volgende heffingskortingen in mindering gebracht op de in box 1, box 2 en box 3 verschuldigde belasting:

algemene heffingskorting
- Maximaal € 3.070 (AOW’ers: maximaal € 1.583).
- De algemene heffingskorting wordt geleidelijk afgebouwd naar € 0 vanaf € 22.660 box 1-inkomen. Het afbouwpercentage bedraagt 6,095% (3,141% voor AOW’ers) van het box 1-inkomen boven € 22.660. De algemene heffingskorting is nihil bij een inkomen van € 73.031.

arbeidskorting
- Maximaal € 5.052 (AOW’ers: maximaal € 2.374).
- Inkomensafhankelijke opbouw bij arbeidsinkomens tot € 37.626. Daarboven wordt de arbeidskorting geleidelijk afgebouwd naar € 0. Het afbouwpercentage is 6,51% (3,355% voor AOW’ers). De arbeidskorting is nihil bij een arbeidsinkomen vanaf € 115.295.

inkomensafhankelijke combinatiekorting
- Maximaal € 2.694 (AOW’ers: maximaal € 1.389).
- Voor ouders met een kind jonger dan 12 jaar. Het inkomen moet minimaal € 5.547 bedragen of er moet recht op zelfstandigenaftrek zijn. Fiscaal partners hebben er recht op als beiden werken, de korting geldt voor de minstverdienende partner.

ouderenkorting
- Maximaal € 1.835 voor AOW’ers.
- Geleidelijke afbouw tot € 0 voor hogere inkomens. De afbouw bedraagt 15% van het persoonlijk verzamelinkomen (boxen 1, 2 en 3 samen) boven € 40.888. De ouderenkorting is nihil bij een eigen verzamelinkomen vanaf € 53.122.

alleenstaande-ouderenkorting
- € 478 als recht bestaat op een AOW-uitkering voor alleenstaanden.

jonggehandicaptenkorting
- € 820 voor wie valt onder de Wajong.

korting groene beleggingen
De heffingskorting voor groene beleggingen bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3: € 65.072 (€ 130.144 voor partners).

Als één van de partners weinig of geen inkomsten heeft en dus de algemene heffingskorting niet volledig gebruikt, kan deze onder voorwaarden (een deel van) deze heffingskorting rechtstreeks van de Belastingdienst uitbetaald krijgen. Dit kan in 2023 alleen als u geboren bent vóór 1963. De uitbetaling van arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting aan de minstverdienende partner is per 2023 vervallen.


Eigen woning

Het eigenwoningforfait telt u op bij uw inkomen in box 1. De hoogte van het forfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning.
 

als de WOZ-waarde méér is dan

maar niet méér dan

bedraagt het forfait

-

12.500

nihil

12.500

25.000

0,10% van de WOZ-waarde

25.000

50.000

0,20% van de WOZ-waarde

50.000

75.000

0,25% van de WOZ-waarde

75.000

1.200.000

0,35% van de WOZ-waarde

1.200.000

-

€ 4.200 vermeerderd met 2,35% van de WOZ-waarde voor zover deze uitgaat boven € 1.200.000


In 2023 is het maximale tarief waartegen mensen hun hypotheekrente kunnen aftrekken 36,93%.

 

TOESLAGEN

Maximaal (gezamenlijk) toetsingsinkomen

soort toeslag

zonder toeslagpartner

met toeslagpartner

huurtoeslag

afhankelijk van huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden

afhankelijk van huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden

zorgtoeslag

38.520

48.224

kinderopvangtoeslag

geen maximum

geen maximum

kindgebonden budget

afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd

afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd

 

Maximaal (gezamenlijk) vermogen (peildatum 1 januari 2023)

Het gaat om het vermogen vóór aftrek van de vrijstelling in box 3, inclusief groene beleggingen, exclusief de eigen woning.
 

soort toeslag

zonder
toeslagpartner

met
toeslagpartner

huurtoeslag*

33.748

33.748 per
partner/medebewoner

zorgtoeslag

127.582

161.329

kinderopvangtoeslag

geen maximum

geen maximum

kindgebonden budget

127.582

161.329

* voor de huurtoeslag telt ook het vermogen van (een) medebewoner(s) mee

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Over winst tot € 200.000 bedraagt het vennootschapsbelastingtarief (Vpb) 19%. Over het meerdere moet 25,8% Vpb worden afgedragen.

 

SCHENK- EN ERFBELASTING

De schenk- en erfbelastingtarieven zijn gelijk, maar de gewone vrijstellingen bij erven zijn hoger terwijl er voor schenken extra (éénmalige) vrijstellingen zijn.


Tarieven schenken & erven

belaste deel erfenis/schenking

tarief echtgeno(o)t(e)*, kinderen

tarief (achter)
kleinkinderen

tarief broers,
zussen,
(groot)ouders en anderen

de eerste 138.641

10%

18%

30%

het meerdere

20%

36%

40%

* als samenwonende partners voldoen aan de voorwaarden, hebben ze recht op dezelfde vrijstellingen en tarieven als gehuwden en geregistreerd partners


Vrijstellingen schenkbelasting

schenkingen door ouders aan kinderen: € 6.035 per kalenderjaar
Ouders mogen hun kinderen die minimaal 18 jaar en nog geen 40 jaar zijn, éénmalig een hoger vrijgesteld bedrag schenken van € 28.947 (vrij besteedbaar). Dit bedrag kan worden opgerekt tot € 60.298 voor een studie (moet via de notaris).

■ alle andere schenkingen: € 2.418 per kalenderjaar
Dit bedrag kan éénmalig worden verhoogd tot € 28.947 als de ontvanger de schenking gebruikt voor de eigen woning, onder voorwaarde dat de ontvanger minimaal 18 jaar en nog geen 40 jaar is. Van de betaling van de schenking èn van het gebruik van de schenking moeten schriftelijke bewijzen zijn, zie www.fiscalert.nl ➤ downloads ➤ schenkingsakte hoge vrijstelling.

TIP: Heeft de beoogde ontvanger de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner nog niet? Ook dan is het mogelijk te schenken met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling. Dit geldt ook voor samenwoners die elkaars partner zijn voor de schenkbelasting.

LET OP: Schenkingen uit hetzelfde kalenderjaar worden gezien als één schenking.


Vrijstellingen erfbelasting

■ bij erven door partner: € 723.526
■ bij erven door (klein)kinderen: € 22.918
■ bij erven door zieke en gehandicapte kinderen: € 68.740
■ bij erven door ouders: € 54.270
■ bij erven door overige verkrijgers: € 2.418


Extra vrijstellingen

■ ondernemingen
De vererving van een onderneming met een waarde tot € 1.205.871 is volledig vrijgesteld. Voor ondernemingen met een hogere waarde geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

■ goede doelen (ANBI’s)
Schenkingen, erfenissen en legaten die naar een het ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) gaan, zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Over schenkingen die afkomstig zijn van ANBI’s hoeft ook geen belasting te worden betaald.

■ SBBI’s
Een SBBI is een instelling (doorgaans een vereniging) waarbij het particuliere belang van instelling en leden wordt behartigd of het sociale belang is gediend. Denk aan dorpshuizen, hobbyclubs, personeelsverenigingen, jeugdgroepen, buurtverenigingen en natuurlijk ook amateursportinstellingen. Wat een ‘sociaal belang behartigende instelling’ (SBBI) door schenking, erfenis of legaat ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.