14 oktober 2021

De belastingplannen voor 2022

FiscAlert oktober 2021 | jrg 27 nr 8 | p.12-15


fiscaal

De belastingplannen voor 2022

Wat gaat er in 2022 en verder wijzigen op het gebied van belastingen, zorg, toeslagen, enzovoorts? We selecteerden voor u de belangrijkste punten en voegden die samen tot een handig overzicht.


De belangrijkste punten van Prinsjesdag op een rijtje, met de kanttekening dat nog niets definitief is. Omdat het kabinet demissionair is, bevatten de gepresenteerde plannen namelijk geen nieuw beleid en ontbreken dus ingrijpende wijzigingen. Dat wil niet zeggen dat de Tweede Kamer en het volgende kabinet geen besluiten mogen nemen. Rond kerst weten we definitief waar we volgend jaar aan toe zijn. Dit zijn, op het moment van schrijven, de belastingplannen: 


VOOR IEDEREEN

Inkomstenbelasting

■ Het belastingtarief dat geldt in box 1 in de eerste schijf (de eerste en tweede schijf voor AOW’ers) daalt met ingang van 2022 met 0,03%. 

■ De vrijstellingen (heffingvrij vermogen), schijfgrenzen en het tarief in box 3 worden iets bijgesteld. Het gaat alleen om de gebruikelijk indexatie (inflatiecorrectie) en normale jaarlijkse bijstelling van het forfaitaire rendement. Echte wijzigingen zijn er dus (nog) niet. Het forfaitaire rendement en dus ook de belastingdruk in box 3 zijn volgend jaar iets lager dan in 2021. Dat komt door de lage spaarrente. Wel komt er dit jaar nog een contourennota voor een nieuw box 3-stelsel.

■ In de Tweede Kamer leeft de wens om op korte termijn nog aanpassingen te doen aan box 3. De demissionaire regering heeft berekend dat een verhoging van de vrijstelling met € 10.000 de schatkist € 118 miljoen kost.

■ De algemene heffingskorting gaat in 2022 omhoog van € 2.837 naar € 2.874 (voor AOW’ers gaat deze omhoog van € 1.469 naar € 1.487). Mensen met een inkomen tot € 69.398 profiteren hiervan.

■ Het maximale bedrag van de arbeidskorting gaat omhoog van € 4.205 naar € 4.260 (voor werkende AOW’ers gaat deze heffingskorting omhoog van € 2.178 naar € 2.204). Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Met ingang van 2022 wordt het afbouwpercentage verlaagd van 6% naar 5,86% om het verschil tussen één- en tweeverdieners te verkleinen.

■ De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen onder de 12 jaar wordt niet, zoals gepland, verhoogd maar gaat juist omláág van € 2.815 naar € 2.534. De verlaging is bedoeld om de uitgaven die volgen uit het wetsvoorstel waarin betaald ouderschapsverlof wordt geregeld op te vangen.

■ De maximale ouderenkorting wordt verhoogd van € 1.703 naar € 1.726. Alleen ouderen met een kleine € 50.000 inkomen hebben recht op ouderenkorting.

■ De alleenstaande-ouderenkorting wordt verhoogd van € 443 naar € 449.

■ De jonggehandicaptenkorting wordt verhoogd van € 761 naar € 771.


Zie ook de kaders ‘Belastingtarieven box 1’ en ‘Belastingtarieven box 3’.

 

Werken

■ Met ingang van 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2 per dag voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop thuis wordt gewerkt. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Als een deel van de dag thuis wordt gewerkt en een deel van de dag op kantoor moet de werkgever kiezen of hij de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of de thuiswerkkostenvergoeding geeft. Voor dezelfde werkdag beide vergoedingen geven kan dus niet. Zie ook www.rijksoverheid.nl voor meer informatie. Deze nieuwe mogelijkheid voor belastingvrije vergoeding voorziet in een grote behoefte. Uiteraard moet  wel zorgvuldig worden afgestemd in hoeverre gekozen wordt voor reiskostenvergoeding en in hoeverre voor thuiswerkkostenvergoeding.

■ De thuiswerkkostenvergoeding is niet bedoeld voor de inrichting van de thuiswerkplek. Daarvoor mag de werkgever ook nu al een onbelaste vergoeding geven.

■ Werknemers moeten op dit moment nog belasting betalen als ze aandelenopties die ze van hun werkgever krijgen omzetten in aandelen. Vanaf 2022 mag die heffing worden uitgesteld tot het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt.


Wonen

■ De eigenwoningregeling wordt gerepareerd om onbedoeld verlies van renteaftrek bij overlijden van een van de partners of bij mensen die samen met een partner een woning kopen en al eerder een woning hadden te voorkomen. Zie voor een overzicht www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-wonen/eigenwoningregeling

■ Sinds 2021 betalen kopers jonger dan 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting en oudere kopers slechts 2%. Voorwaarde is dat ze zelf de woning gaan bewonen. De wet wordt aangepast zodat kopers bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld scheiding vóór overdracht bij de notaris of overlijden) niet alsnog 8% hoeven te betalen. Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Bij terugkoop door de woningcorporatie of projectontwikkelaar hoeft vanaf 2022 geen overdrachtsbelasting meer te worden betaald.

■ Er wordt € 1 miljard vrijgemaakt om de komende 10 jaar snelle bouw van woningen te stimuleren.

■ Er komt een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen. Bovendien wordt de subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare groepen (lees: dak- en thuisloze mensen, statushouders en studenten) verlengd tot 2025.

■ Gebouweigenaren (waaronder dus ook bezitters van een koophuis) kunnen in de periode 2022 tot en met 2024 subsidie krijgen voor het plaatsen van hybride warmtepompen in woningen en voor isolatie van woningen. De subsidiepot hiervoor bedraagt respectievelijk € 288 miljoen en € 514 miljoen.

■ Er is € 160 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders om in de periode 2022 tot 2025 huurwoningen zo duurzaam mogelijk te bouwen.


Toeslagen

■ Er wordt € 5 miljard gereserveerd voor het compenseren van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. Veel meer mensen dan verwacht hebben zich gemeld voor compensatie.

■ Het kindgebonden budget wordt verhoogd.

■ De zorgtoeslag wordt verhoogd van maximaal € 1.287 naar maximaal € 1.323 voor éénpersoonshuishoudens en van € 2.487 naar € 2.527 voor meerpersooshuishoudens.

■ Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mogen inkomen en/of vermogen niet te hoog zijn. Dat geldt ook voor de huurprijs van de woning. Soms stijgt de huurprijs boven die grens, dan spreken we van ‘huurgrensoverschrijding’. De huurder heeft dan nog steeds recht op de toeslag, tenzij het inkomen en/of het vermogen op dat moment ook te hoog was/waren, waardoor er geen recht meer bestond op huurtoeslag. Tot nu toe kon een huurder hierdoor definitief zijn recht op huurtoeslag verliezen. Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag hersteld als de huur nog steeds te hoog is maar de combinatie inkomen en/of vermogen weer laag genoeg. 

■ Vanaf 1 januari 2022 is de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag. Huurtoeslag wordt niet meer teruggevorderd als het minderjarige kind geen geldige verblijfsvergunning (meer) heeft.


Zorg

■ Het eigen risico blijft op verzoek van de Tweede Kamer staan op € 385. De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem bedraagt € 250.

■ Mede omdat het eigen risico niet stijgt, moet de zorgpremie extra omhoog. Die stijgt per 2022 naar verwachting met € 31 naar € 1.509 per jaar. Het zijn overigens de zorgverzekeraars die de uiteindelijke premie voor 2022 zullen vaststellen en dat doen ze uiterlijk op 12 november a.s..

■ De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (IAB-ZVW) wordt 0,3% lager en komt uit op 6,7% (hoog tarief) en 5,45% (laag tarief).


Klimaatplannen

■ Er wordt extra geld vrijgemaakt voor bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen (zie hiervoor onder ‘Wonen’).

■ Er komt € 600 miljoen extra subsidie voor elektrische auto’s voor particulieren (SEPP-regeling) en bestelbussen en andere bedrijfsauto’s (SEBA-regeling). Wel gaat het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto’s voor particulieren omlaag van € 4.000 naar € 3.350 in 2022. Voor tweedehands elektrische auto’s blijft de subsidie € 2.000. Meer informatie op www.rvo.nl

■ De lage bijtelling voor elektrische auto’s en waterstofauto’s van de zaak blijft tot en met 2025 bestaan. Voor 2022 geldt een bijtelling van 16% (12% in 2021). Voor elektrische auto’s wordt de maximale cataloguswaarde waarvoor de lage bijtelling geldt, verlaagd van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022 en € 30.000 in 2023. Daarboven geldt de normale bijtelling van 22%.

■ We moeten vaker duurzame energie gaan gebruiken. Daarvoor komt € 1,3 miljard beschikbaar, waarvan € 750 miljoen bedoeld voor het ombouwen van het gasnet naar een zogenaamde ‘waterstof backbone’.

■ Er komt extra geld beschikbaar voor de SDE++ (een subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen).

Mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken krijgen meer belastingvoordelen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA, een extra aftrekpost voor investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen) wordt verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

■ Er wordt € 73 miljoen extra vrijgemaakt voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het geld gaat naar decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies. Daarnaast wordt er € 150 miljoen gestoken in onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee.


En verder…

■ De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd, zodat rechtshulp bij bijvoorbeeld scheiding of ontslag beter toegankelijk wordt. Daarnaast stelt het Rijk volgend jaar € 154 miljoen extra beschikbaar voor de vergoeding van sociaal advocaten en mediators.

■ Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald.


Koopkracht

■ Volgens de huidige verwachting stagneert de koopkracht: in 2022 is er een gemiddelde toename van slechts 0,1%. Dit is slechts een gemiddelde en zegt weinig over individuele huishoudens. 

■ Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft de cijfers doorgerekend voor verschillende voorbeeldhuishoudens (voorbeeldberekeningen vindt u op www.nibud.nl).

 

VOOR ONDERNEMERS

■ De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers wordt afgebouwd naar uiteindelijk € 3.240 in 2036. In 2021 bedraagt deze nog € 6.670. Voor 2022 is de aftrek gedaald tot € 6.310.

■ Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%. Het lage tarief gaat in 2022 gelden voor winst tot € 395.000 in plaats van de huidige € 245.000.

■ Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 25%.

■ Vanaf 2022 wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening (‘carry forward’) gewijzigd van 6 jaar naar onbeperkt. Verliezen tot maximaal € 1 miljoen zijn volledig verrekenbaar.

Verrekening van dividendbelasting met vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 beperkt. Verrekening is alleen mogelijk met te betalen vennootschapsbelasting. Is die er niet, dan vindt geen teruggaaf plaats en wordt de verrekening uitgesteld tot een later jaar waarin wel vennootschapsbelasting moet worden betaald.

■ De Subsidie vaste lasten en de Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen, beide coronaregelingen, worden niet belast.


Meer informatie over Prinsjesdag 2021 op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

 

BELASTINGTARIEVEN BOX 1

Voor mensen die vóór 1946 zijn geboren geldt een iets hogere grens tussen de tweede en derde schijf: hun tarief staat tussen haakjes en cursief vermeld.
 

 

belastbaar inkomen méér dan

maar niet méér dan

tarief 2022 incl. premies volksverzekeringen

jonger dan AOW-leeftijd

0

69.398

37,07%

69.398

-

49,5%

AOW-leeftijd en ouder en geboren in of na 1946 (vóór 1946)

0

35.472 (36.409)

19,17%

35.472 (36.409)

69.398

37,07%

69.398

-

49,5%

 

BELASTINGTARIEVEN BOX 3

In 2022 bedraagt het zogenaamde ‘heffingvrije vermogen’ € 50.650 (€ 101.300 voor fiscaal partners).

vermogen op peildatum 1-1-2022 boven het heffingvrije vermogen

forfaitair rendement

belasting als
percentage van het belaste vermogen
(tarief 31%)

van méér
dan

maar niet
méér dan*

0

50.650

1,82%

0,56%

50.650

962.350

4,37%

1,35%

962.350

-

5,53%

1,71%

LET OP: Genoemde vrijstellingen gelden niet voor de toeslagen en ook niet voor de eigen bijdrage Wlz!

* de schijven gelden per persoon, ook bij fiscaal partnerschap

 

AANPASSINGEN

In dit artikel zijn de plannen beschreven zoals die bekend gemaakt zijn met Prinsjesdag. Op initiatief van de Tweede Kamer wordt de begroting op de volgende punten aangepast:

■ De energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) wordt waarschijnlijk verlaagd ter compensatie van de snel oplopende energierekening.

■ De verhuuurderheffing wordt gedeeltelijk afgeschaft. Woningcorporaties moeten het vrijkomende geld gebruiken voor lagere huren, onderhoud en nieuwe woningen.

■ De vennootschapsbelasting en zorgpremie gaan omhoog om geld vrij te maken voor extra salarissen in de zorg. De extra zorgpremie wordt gecompenseerd via de inkomstenbelasting.