13 februari 2020

De FiscAlert Belastingaangifte Quiz

FiscAlert februari 2020 | jrg 26 nr 2 | p.32-34

fiscaal

De FiscAlert Belastingaangifte Quiz

Ook dit jaar staat het februarinummer geheel in het teken van de aangifte. Bent u al ‘aangifteproof’? Test het met onze quiz!

 

1 - Als u geen aangiftebrief van de Belastingdienst heeft ontvangen 

a hoeft u géén aangifte te doen

b hoeft u alléén aangifte te doen als de te betalen belasting meer dan € 46 bedraagt

c moet u altijd aangifte doen als u moet (bij)betalen

 

2 - Als u een fiscaal partner heeft, wordt in de aangifte de vraag gesteld of u samen aangifte wilt doen. Als u die vraag met ‘ja’ beantwoordt

a loopt u de kans belastingvoordeel te missen: u kunt beter apart aangifte doen

b maakt u de beste keus: u haalt zo het maximale uit u beider aangifte en samen aangifte doen is nooit nadelig

 

3 - Stelling: ‘Het belastingvoordeel van veel aftrekposten wordt de komende jaren afgebouwd. Dat geldt ook voor de persoonsgebonden aftrekposten (zoals zorgkosten en giften). In de aangifte over 2019 heeft u voor het eerst last van de afbouw van het belastingvoordeel voor de persoonsgebonden aftrek.’ Deze stelling is

a juist

b onjuist

 

4 - Ouders die geld hebben uitgeleend aan hun kind, bijvoorbeeld voor de financiering van een huis (‘familiebank’)

a moeten de rente over dat geld in hun aangifte vermelden onder ‘Box 1: andere inkomsten > overige inkomsten’

b moeten dat geld in hun aangifte vermelden onder ‘Box 3: sparen en beleggen > uitgeleend geld en andere vorderingen’

c hoeven dat geld nooit in hun aangifte te vermelden (het gaat immers om een lening aan hun kind)

 

5 - Ondernemers die zakelijke kosten van hun privérekening betalen

a kunnen die kosten niet aftrekken

b lopen het risico dat ze de kosten vergeten af te trekken van hun winst

c lopen het risico dat de fiscus deze privérekening aanmerkt als ondernemingsvermogen

 

6 - Fiscaal partners mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten en het vermogen verdelen in de aangifte. Tot welk moment kan deze verdeling nog worden herzien?

a tot het moment dat de aangifte is ingediend

b tot de aanslag van één van beide partners over het betreffende kalenderjaar onherroepelijk is geworden

c tot de aanslag van beide partners over het betreffende kalenderjaar onherroepelijk is geworden

 

7 - Uw minderjarige kinderen hebben een eigen spaarrekening. De Belastingdienst heeft het saldo niet vooraf ingevuld in uw aangifte. Moet u dat saldo desondanks toch aangeven bij uw box 3-vermogen?

a nee, het saldo had bij u belast moeten worden, maar aangezien het saldo niet vooraf was ingevuld, is dat een ‘fout’ die voor rekening komt van de Belastingdienst; u hoeft de aangifte niet aan te passen

b nee, het geld is immers niet van u maar van de kinderen

c ja, u bent verplicht uw aangifte aan te passen als uw vermogen samen met dat van uw kinderen hoger is dan de vrijstelling

 

8 - Stelling: ‘Als het gaat om de eigen woning (box 1) kun je alléén de erfpachtcanon en de rente over de eigenwoninglening (hypotheek) aftrekken.’ Deze stelling is

a juist: sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 zijn de aftrekposten aanzienlijk ingeperkt

b onjuist: ook kosten die u in verband met de hypotheek maakt, zoals notariskosten, taxatiekosten, afsluitprovisie en advieskosten, zijn aftrekbaar

 

9 - U en uw partner zijn beiden AOW’er. U krijgt pensioen en AOW, uw partner alleen AOW. De online aangifte vermeldt dat uw eigen verzamelinkomen € 38.000 bedraagt. Uw inkomen uit box 3 (vermogen) is € 1.500. Wat gebeurt er als u dat vermogen geheel naar uw partner schuift?

a niets

b uw ouderenkorting stijgt veel (van € 0 naar € 1.596)

c uw ouderenkorting stijgt een beetje (van € 1.414 naar € 1.596)

d als c, met dien verstande dat uw partner bovendien méér ouderenkorting benut

 

10 - Uw zoon van 16 heeft in de zomervakantie flink bijverdiend. De rest van het jaar heeft hij nauwelijks gewerkt. Op zijn jaaropgaaf staat ingehouden loonheffing. Uw zoon

a kan de ingehouden loonheffing terugvragen door aangifte te doen

b kan de ingehouden loonheffing terugvragen en heeft over de maanden waarin hij werkte recht op zorgtoeslag

c is minderjarig en daarom moet u zijn inkomen aangeven

 

11 - U woont in Nederland en heeft in de loop van 2019 een vakantiewoning gekocht in Frankrijk. Moet u die vermelden in uw aangifte?

a ja, vanaf uw aangifte over 2019 

b ja, vanaf uw aangifte over 2020

c nee, de vakantiewoning staat immers in Frankrijk

 

12 - U bent onlangs gescheiden. Uw ex en u hebben beiden advocaat- en proceskosten gemaakt voor het vaststellen van de alimentatie. Er is bepaald dat u maandelijks € 500 alimentatie ontvangt. Wie kan deze kosten aftrekken?

a geen van beide partijen

b beide partijen

c u

d uw ex

 

13 - Als u vrijwilligerswerk doet voor een zogenaamde ‘het algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en u daarvoor geen vergoeding krijgt, kunt u over 2019

a altijd € 1.500 als gift aftrekken

b altijd € 1.700 als gift aftrekken

c de door u daadwerkelijk gemaakte kosten voor de ANBI onder alle omstandigheden als gift aftrekken

d de door u daadwerkelijk gemaakte kosten voor de ANBI als gift aftrekken als de ANBI en u aan bepaalde fiscale voorwaarden voldoen

 

14 - Stelling: ‘Belastingschulden kunt u nooit aftrekken van het box 3-vermogen.’ Deze stelling is

a juist

b onjuist

 

15 U brengt uw moeder met uw eigen auto naar het ziekenhuis. Kan ze deze reiskosten in de aangifte opvoeren als persoonsgebonden aftrekpost?

a ja, ze kan de forfaitaire kosten — maximaal € 0,19 per km — aftrekken

b ja, ze kan de in redelijkheid door u gemaakte kosten opvoeren als ze die aan u heeft vergoed

c nee, het is niet haar eigen auto en dus zijn het niet haar reiskosten

d nee, alleen met het openbaar vervoer afgelegde kilometers zijn aftrekbaar

 

WAT IS UW SCORE?


De goede antwoorden — met uitgebreide toelichting. Heeft u behoefte aan meer uitleg? Als abonnee kunt u 24 uur per dag terecht op www.fiscalert.nl: ons online archief geeft antwoord op bijna al uw vragen.

1B - Als u geen aangiftebrief heeft ontvangen, bent u wettelijk verplicht om aangifte te doen als u méér dan € 46 belasting moet betalen. Heeft u wel een aangiftebrief ontvangen, dan moet u altijd aangifte doen.

2B - Door samen aangifte te doen, is het makkelijker de optimale verdeling vanaftrekposten (box 1), dividenden uit aanmerkelijk belang (box 2) en/of vermogen (box 3) vast te stellen. Het verschil kan honderden euro’s en in sommige gevallen meer dan duizend euro bedragen. U komt door gezamenlijke aangifte niet in een hoger tarief terecht en krijgt ook niet te maken met een hogere drempel voor aftrekposten.

3B - Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd voor mensen die in het hoogste inkomstenbelastingtarief van box 1 zitten. In 2019 zijn de hypotheekrente en andere aftrekbare kosten voor de eigen woning aftrekbaar tegen 49%, terwijl het toptarief 51,75% bedraagt. Is deze situatie op u van toepassing, dan ziet u op de print van uw aangifte ‘tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’ vermeld staan. Vanaf 2020 geldt de afbouw ook voor veel andere aftrekposten.

4B - Uitgeleend geld behoort tot de box 3-bezittingen. De ouders moeten dit dus aangeven. In box 3 geldt een forfaitair rendement, dus zij hoeven niet de werkelijke rente op te geven.

5B - Ondernemers kunnen zakelijke kosten die ze van hun privérekening hebben betaald, zonder problemen aftrekken van hun winst. Maar het feit dat deze kosten tussen de privé-uitgaven staan, maakt het niet overzichtelijker, waardoor de kans stijgt dat ze er een paar vergeten.

6C - U kunt de verdeling van inkomen en aftrekposten herzien, zolang één van de aanslagen herroepelijk is (als u nog bezwaar of beroep kunt aantekenen). Het best kiestu de juisteverdeling natuurlijk bij het doenvan de aangifte, maar als dat om een of andere reden niet gebeurd is, heeft u nog tot 6 weken na dagtekening van de laatste aanslag de tijd om de verdeling te herzien. U doet dat door de aangifte opnieuw in te dienen.

7C - Ouders moeten in hun aangifte over 2019 ook het vermogen van hun minderjarige kinderen vermelden. Waren de ouders op 1 januari gescheiden, dan geeft de ouder die het ouderlijk gezag heeft het vermogen aan. Hebben beiden het ouderlijk gezag, dan geeft ieder de helft van het vermogen aan.

8B - Er is veel meer aftrekbaar voor de eigenwoninglening dan alleen de rente en erfpachtcanon. Om te weten welke kosten u kunt aftrekken, gebruikt u natuurlijk onze ‘Checklist aftrekbare kosten eigen woning’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

9D - Voor het recht op ouderenkorting is het eigen verzamelinkomen (inkomen in box 1, 2 en 3 samen) van belang. Is dat niet hoger dan € 36.783, dan krijgt u de hoge ouderenkorting van € 1.596. Is het verzamelinkomen hoger, dan wordt de korting geleidelijk afgebouwd, en wel met 15% van het inkomen dat boven € 36.783 uitkomt. Bij een verzamelinkomen van € 38.000 bedraagt de ouderenkorting € 1.414. Deelt u € 1.500 box 3-inkomen (het fictieve rendement) toe aan uw partner, dan wordt uw verzamelinkomen (38.000 – 1.500 =) € 36.500 en is uw ouderenkorting weer maximaal. Bovendien had uw partner te weinig inkomen om de ouderenkorting zelf volledig te benutten Door vermogen aan uw partner toe te delen lukt dat beter.

10A - Ingehouden loonheffing kan een minderjarige zelf terugvragen. Alleen meerderjarigen hebben recht op zorgtoeslag.

11A - Vermeld uw buitenlandse vakantiewoning in uw aangifte, ook als u die na 1 januari heeft gekocht. Dat levert belastingvoordeel op als de waarde hoger is dan het bedrag dat u voor de aankoop heeft moeten lenen door de zogenaamde ‘voorkoming dubbele belasting’.

12C - Alleen degene die alimentatie ontvangt, kan de daarmee verband houdende advocaat- en proceskosten aftrekken.

13D - Er zijn nogal wat misverstanden over wat je als vrijwilliger kunt aftrekken. Zo kan een vrijwilliger nooit zomaar alle kosten aftrekken en is het een misverstand dat je als vrijwilliger altijd recht hebt op aftrek van de maximale vrijwilligersvergoeding (€ 1.500 in 2019). De regels voor aftrek van kosten voor vrijwilligerswerk voor een ANBI vindt u in tip 101 van de aangiftetips.

14B - Belastingschulden zijn in de regel niet aftrekbaar als box 3-schuld, maar voor erfbelastingschulden geldt een uitzondering.

15B - Voor vervoer van de zieke per auto naar arts of ziekenhuis gelden geen normbedragen of maxima. Als u kosten maakt om uw moeder te brengen en weer op te halen, en uw moeder heeft die in 2019 aan u vergoed, dan kan zij die als persoonsgebonden kosten aftrekken in haar aangifte over 2019. Het gaat dan wel om ‘in redelijkheid gemaakte’ kosten.

 

0-1 fout
U bent helemaal ‘aangifteproof’. Doe de test eens bij familie, vrienden, collega’s en maak ze zonodig abonnee: zo profiteren ze maximaal bij de volgende aangifte!

2-4 fouten
U bent er bijna klaar voor, al missen er nog een paar puntjes op de i.

5 of meer fouten
Uw kennis hapert en dat kost u mogelijk geld. Neem de aangiftetips nogmaals door: u zult zien dat het loont!