02 september 2020

Dreigend ontslag, wat moet u doen?

FiscAlert september 2020 | jrg 26 nr 7 | p.15-17


fiscaal

Dreigend ontslag, wat moet u doen?

Is er een kans dat u op korte termijn wordt ontslagen? Zorg ervoor dat u weet wat u moet doen en wat uw rechten zijn.


Door de coronacrisis — of om andere redenen — kan uw baan op de tocht komen te staan. Dan komt er heel veel op u af. Wat moet u doen, wat moet u laten?


1. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Een werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. Ontslag is bijvoorbeeld toegestaan om bedrijfseconomische redenen, bij een reorganisatie, als u langer dan 2 jaar ziek bent, als u aantoonbaar onvoldoende functioneert, bij een niet meer te herstellen verstoorde arbeidsrelatie, tijdens de proeftijd, bij het bereiken van de AOW-leeftijd (of de in de CAO genoemde leeftijd), enzovoorts. U kunt niet tijdens uw zwangerschaps- of bevallingsverlof worden ontslagen en ook niet omdat u lid bent van de ondernemingsraad, een vakbond of een politieke organisatie. U kunt evenmin worden ontslagen als u niet op zondag (of, na een schriftelijk verzoek daartoe, op een andere rustdag in verband met uw religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen) wilt werken of vanwege de overname van uw bedrijf (al is dat laatste in de praktijk vaak een dode letter, aangezien na overnames vaak reorganisaties volgen). U kunt eerst recht hebben op herplaatsing elders in het bedrijf, vóórdat uw werkgever tot ontslag kan overgaan.


2. Is er een opzegtermijn bij ontslag?

Niet in de proeftijd. En ook niet bij ontslag op staande voet, want dat betekent ‘per direct’ (er gelden bijzondere regels voor ontslag op staande voet). Een tijdelijk contract loopt automatisch af, maar als dat contract voor ten minste 6 maanden was, heeft de werkgever wel een aanzegtermijn: hij moet u uiterlijk een maand voor het einde van het contract laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Doet hij dat niet, of niet op tijd, dan heeft u in principe recht op een vergoeding. Bij een contract voor onbepaalde tijd is de opzegtermijn afhankelijk van de diensttijd. Hiervoor zijn wettelijke regels (zie de tabel), maar daarvan kan bij CAO of in de arbeidsovereenkomst worden afgeweken.


3. Maar hoe zit het als ik word ontslagen vanwege de coronacrisis?