12 juni 2018

Eigen bijdrage Wlz en eigen huis

FiscAlert juni 2018 | jrg 24 nr 6 | p.16-17

fiscaal

Eigen bijdrage Wlz en eigen huis

Voor veel mensen geldt dat een groot deel van hun vermogen in de eigen woning zit. Sommigen zijn bang dat ze hun huis moeten opeten zodra ze worden opgenomen in een verpleeghuis. Terecht?

Op grond van de wet langdurige zorg (Wlz) moeten we voor onder andere opname in een verpleeghuis een eigen bijdrage betalen. Voor de hoogte van deze zogenaamde ‘eigen bijdrage Wlz’ wordt gekeken naar het verzamelinkomen — het inkomen in box 1, 2 en 3 samen — van twee kalenderjaren eerder. Dat verzamelinkomen wordt verhoogd met de ‘vermogensinkomensbijtelling’, een extra percentage (nu nog 8 procent, in de toekomst 4 procent) van het in box 3 belaste vermogen. Op deze manier wordt in 2018 bij de 4 procent fictief rendement die in 2016 nog gold, 8 procent vermogensinkomensbijtelling opgeteld. Hierdoor wordt niet 4, maar (4 + 8 =) 12 procent van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage. Op deze manier kan de eigen bijdrage Wlz voor mensen met box 3-vermogen een stuk hoger uitpakken dan voor mensen met geen of weinig eigen vermogen in box 3.

Vermogen