08 juni 2020

Help, mijn partner moet naar het verpleeghuis…

FiscAlert juni 2020 | jrg 27 nr 6 | p.20-23


fiscaal

Help, mijn partner moet naar het verpleeghuis…

Als uw partner naar een verpleeghuis moet, valt er veel te regelen. En er zijn ook een paar belangrijke financiële punten waar u rekening mee moet houden.
 

Veel mensen maken zich al druk over de gevolgen van opname in een verpleeghuis, niet zelden vóórdat er überhaupt sprake van is. Toch kan het geen kwaad al in een vroeg stadium zoveel mogelijk informatie in te winnen. Dan weet u tenminste wat u moet doen als het moment daar is.

Eigen bijdrage Wlz
De meeste verpleeghuizen worden gefinancierd door de Staat op grond van de ‘wet langdurige zorg’ (Wlz). Daarom moet u voor deze verpleeghuizen ‘eigen bijdrage Wlz’ betalen. Daarvan zijn er twee soorten: de lage en de hoge. De lage eigen bijdrage Wlz geldt als u pas bent opgenomen (de eerste 4 maanden) of als u nog een thuiswonende partner heeft. De hoge eigen bijdrage Wlz geldt voor iedereen die niet voldoet aan de voorwaarden voor de lage.
De hoge en lage eigen bijdrage voor de Wlz over 2020 zijn afhankelijk van het zogenaamde ‘bijdrageplichtig inkomen’ — in hoofdlijnen is dat het verzamelinkomen in het peiljaar (in 2020 is dat 2018) plus een vermogensinkomensbijtelling van 4 procent van het belaste box 3-vermogen. Indien u sinds het peiljaar minder inkomen en/of vermogen heeft, kunt u verzoeken het peiljaar te verleggen naar het lopende jaar. Bij de lage eigen bijdrage komt u in aanmerking voor peiljaarverlegging als het verschil in inkomen (inclusief het fictief rendement in box 3 en de 4 procent bijtelling over het belaste box 3-vermogen) 2.621 euro bedraagt. Voor de hoge eigen bijdrage is peiljaarverlegging lastiger. Aanpassen is dan alleen mogelijk als na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor de zorgverzekering gemiddeld minder inkomen overblijft dan de zak- en kleedgeldgrens van 330,20 (alleenstaanden) en 518,27 euro (gehuwden). Alle bedragen gelden voor 2020, tenzij anders vermeld.

TIP: Bereken uw eigen bijdrage stap voor stap met behulp van de handige rekentool op www.hetcak.nl


AOW
Bij vertrek naar een verpleeghuis kan de partner die AOW ontvangt ervoor kiezen om in het vervolg alleenstaanden-AOW te krijgen. Als u beiden AOW ontvangt kunnen òf beiden de alleenstaanden-AOW ontvangen òf beiden de AOW voor partners. Uiteraard levert de alleenstaanden-AOW een hogere uitkering op, maar die keus kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage Wlz.