Vraag & Antwoord

Spaar-BV en overlijden

Leidt het onderbrengen van vermogen in een Spaar-BV na het overlijden van een partner of echtgeno(o)t(e) tot extra erfbelasting? Of is de hoge vrijstelling voor partners ook op dit vermogen van toepassing?