15 september 2020

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor u?

Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Inkomstenbelasting

 • Het belastingtarief dat geldt in box 1 over de eerste € 68.500 daalt met ingang van 2021 met 0,25%. Zie ook ons nieuwsbericht 'Prinsjesdag 2020: belastingtarieven box 1 voor 2021 ev' voor een compleet overzicht.
 • De vrijstellingen, schijfgrenzen en het tarief in box 3 worden aangepast. Zie ons nieuwsbericht 'Prinsjesdag 2020: de plannen voor box 3'.
 • De algemene heffingskorting gaat in 2021 omhoog van € 2.711 naar € 2.837. Mensen met een inkomen tot € 68.507 profiteren hiervan.
 • De verhoging van de arbeidskorting die voor 2022 was gepland is vervroegd naar 2021. Het maximale bedrag gaat omhoog van € 3.819 naar € 4.205.
 • De ouderenkorting wordt verhoogd van € 1.622 naar € 1.703. Ouderen met een inkomen tot € 49.000 profiteren hiervan.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen onder de 12 jaar gaat omlaag van € 2.881 naar € 2.815. Reden is een uitspraak van de Hoge Raad waardoor meer co-ouders in aanmerking komen voor deze heffingskorting. Andere ouders gaan hier dus aan meebetalen. Vanaf 2022 wordt deze overigens weer met € 77 verhoogd.

  Wonen

  • Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%. Het tarief van 8% gaat ook gelden voor onroerend goed dat niet in gebruik is als woning.
  • Huurders van een sociale huurwoning die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen, kunnen vanaf 2021 één keer een huurverlaging aanvragen. De huur moet daarvoor hoger zijn dan € 619,01 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 663,40 (huishoudens van drie of meer personen).

  Toeslagen

  • Toeslagontvangers kunnen eerder reageren op een  voorgenomen besluit van de Belastingdienst.
  • De Belastingdienst kan toeslagen alleen stopzetten en boetes opleggen als er voldoende kans is geweest om informatie aan te leveren.
  • De Belastingdienst kan vaker informatie opvragen bij andere partijen.
  • Als iemand een deel van de factuur niet heeft betaald, wordt niet meer alle kinderopvangtoeslag van het hele jaar teruggevorderd.
  • Bedragen kleiner dan € 47 hoeven niet meer terugbetaald te worden aan de Belastingdienst.
  • De Belastingdienst mag in sommige gevallen het terug te betalen bedrag voor toeslagen verlagen.
  • De regels voor het partnerschap worden veranderd. Daardoor wordt het mogelijk om bij detentie van een van de ouders de kinderopvangtoeslag te behouden ook al kan deze ouder niet werken. Ook wordt een partner straks pas vanaf de maand nadat het partnerschap is ingegaan gerekend als partner en dus niet meer voor het hele toeslagjaar.

  Scholing

  • Ex-werknemers kunnen van hun voormalige werkgever scholing belastingvrij vergoed krijgen, net als werknemers.

  Levensloopregeling

  • De uiterste einddatum wordt 2 maanden naar voren gehaald door deze op 1 november 2021 te stellen.
  • De instelling waar het saldo is ondergebracht wordt inhoudingsplichtige voor de loonheffingen.
  • Er wordt bij de inhouding van loonheffing geen rekening gehouden met de heffingskortingen en er hoeft ook geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW te worden afgedragen

  Ondernemers

  • De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers wordt komende jaren versneld afgebouwd naar uiteindelijk € 3.240 in 2036. In 2020 bedraagt deze nog € 7.030. Volgend jaar is deze € 6.670. 
  • Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021. Het lage tarief gaat in 2021 gelden voor winst tot € 245.000 in plaats van de huidige € 200.000. Vanaf 2022 geldt het lage tarief voor de eerste € 395.000 winst.
  • De verlaging van het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting gaat niet door. Dit tarief blijft 25%.
  • Vanaf 2022 wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening gewijzigd van zes jaar naar onbeperkt. Daarbij zijn verliezen tot maximaal € 1 miljoen volledig verrekenbaar.
  • Verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 beperkt.
  • Er komt een nieuwe investeringsaftrek, de BIK ('Baangerelateerde Investerings Korting). Bedrijven die investeren kunnen korten op hun loonheffing.
  • Bedrijven die winst maken met vernieuwende activiteiten hoeven minder vennootschapsbelasting te betalen over deze winst door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve 'tarief' (nu 7%) gaat naar 9%.
  • Via de zogenaamde werkkostenregeling kunnen ondernemers hun werknemers belastingvrije vergoedingen geven. Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte alleen voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loon. Daarboven geldt een percentage van 1,2%. Per 2021 wordt het percentage van 1,2% permanent verlaagd naar 1,18%.

  Coronamaatregelen

  • Een aantal belastingmaatregelen wordt verlengd en andere worden wettelijk vastgelegd. Zie voor een overzicht van maatregelen het schema op www.rijksoverheid.nl en natuurlijk onze eerdere nieuwsbericht.

  Autobelastingen

  • De CO2-grenzen in de bpm voor personenauto's worden per 1 januari 2021 verlaagd met 4,2% en de tarieven per gram/km CO2-uitstoot verhoogd met 4,38% (na indexatie).
  • Zonnecelauto's (elektrische auto's met zonnepanelen) krijgen onder voorwaarden een korting op de bijtelling ongeacht de catalogusprijs.

  Zorg

  • De zorgpremie stijgt per 2021 naar verwachting met ongeveer € 5 naar € 123 per maand.
  • Het eigen risico blijft € 385.
  • De zorgtoeslag wordt verhoogd met € 44 voor alleenstaanden en € 99 voor meerpersoonshuishoudens.

  Energiebelasting

  • De postcoderoosregeling (gebruikt voor gezamenlijke investeringen in duurzame energie in de eigen omgeving, bijvoorbeeld zonnepanelen als u geen eigen dak heeft waar u ze op kunt leggen) wordt vervangen door een subsidieregeling. Voor bestaande projecten blijft de postcoderoosregeling nog 15 jaar bestaan.
  • Het verlaagde tarief voor elektrische laadpalen geldt tot eind 2022 in plaats van tot eind 2020.

  Koopkracht

  • Volgens de huidige verwachting neemt de koopkracht in 2020 toe met 2,2% en in 2021 met 0,9%.