01 januari 2016

Checklist aftrekbare kosten eigen woning

FiscAlert januari 2016 | jrg 22 nr 1 | p.15-17

huis & hypotheek

Checklist: aftrekbare kosten eigen woning

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?


Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten onbeperkt aftrekbaar, ongeacht waarvoor u de hypotheek gebruikte. Maar de tijden zijn veranderd. Weet u wat u mag aftrekken aan rente en kosten?

1. Heeft u een ‘eigen woning’?
Zonder eigen woning geen ‘eigenwoninglening’. Hoofdregel is dat rente en kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor de eigen woning alléén in box 1 kunnen worden afgetrokken als de woning het eigendom èn het hoofdverblijf is van de belastingbetaler (en eventueel diens fiscaal partner).

o eigendom en hoofdverblijf
Behalve ‘gewone’ huizen, kunnen ook woonwagens en woonschepen onder de definitie ‘eigen woning’ vallen als ze duurzaam aan één plaats gebonden zijn. Heeft de langstlevende het recht van vruchtgebruik van een woning geërfd, dan is de woning in juridische zin geen ‘eigen’ woning, maar mag de langstlevende die toch als zodanig beschouwen mits de kosten en lasten ervan voor diens rekening zijn.

LET OP: Huizen die gedeeltelijk verhuurd zijn met gebruikmaking van de vrijstellingsregel voor kamerverhuur, zijn fiscaal gezien ‘eigen woning’.


o voormalige eigen woning