17 maart 2021

Eigen woning: wat is aftrekbaar?

FiscAlert maart 2021 | jrg 27 nr 3 | p.12-15


huis & hypotheek

Eigen woning: wat is aftrekbaar?

Als huizenbezitter kunt u vaak méér aftrekken dan alleen de hypotheekrente. We zetten alles voor u op een rijtje.


Dacht u dat de (hypotheek)rente die u over een eigenwoninglening betaalt het enige is dat u van de eigen woning kunt aftrekken? Lees dan verder. Want als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u in box 1 nog veel meer aftrekken van uw inkomen. Met ons handige overzicht ziet u of er voor u nog wat te halen valt.


DE WONING

Rente en kosten kunt u in principe alléén aftrekken als sprake is van een woning en deze woning uw eigendom en tevens hoofdverblijf is. Maar er zijn een paar uitzonderingen:

■ woning met vruchtgebruik langstlevende
Speelt als sprake is van een vruchtgebruiktestament. Erft de langstlevende partner het recht van vruchtgebruik van de woning, dan is de woning in juridische zin geen ‘eigen woning’ meer. De langstlevende partner mag de woning echter toch als zodanig beschouwen op voorwaarde dat deze de kosten en lasten ervan draagt.

■ deels verhuurde woning
Als een woning gedeeltelijk verhuurd is, terwijl de vrijstellingsregel voor kamerverhuur van toepassing is, blijft de woning fiscaal gezien een ‘eigen woning’.

■ voormalige eigen woning
Woningen die sinds de verhuizing niet meer worden bewoond, maar in de verkoop staan en in het betreffende kalenderjaar of in één van de drie kalenderjaren ervoor als eigen woning konden worden aangemerkt, vallen ook onder de eigenwoningregeling.

LET OP: Als u een woning die in de verkoop staat gedurende deze periode tijdelijk verhuurt, verhuizen woning en schuld naar box 3 en kunnen rente en kosten niet meer worden afgetrokken. Eindigt de verhuursituatie binnen de hierboven genoemde periode, dan valt het huis weer in box 1 en zijn rente en kosten opnieuw aftrekbaar. Wie op 2 januari begint met verhuren en de verhuur uiterlijk laat eindigen op 31 december van datzelfde jaar, heeft hiervan dus géén last.


■ toekomstige eigen woning
Als ‘eigen woning’ telt ook het gekochte maar nog niet bewoonde huis dat de eigenaar van plan is in het lopende kalenderjaar of in één van de drie volgende kalenderjaren te betrekken.

■ eigen woning na scheiding
Na vertrek van de ene partner uit de woning kan de andere partner de woning tot maximaal twee jaar later als ‘eigen woning’ beschouwen en alle aftrekbare kosten in box 1 opvoeren. De periode kan worden opgerekt door de woning uiterlijk bij het aflopen van de tweejaarsperiode te koop te zetten: in dat geval telt alsnog de termijn bij verhuizing (zie hiervoor onder ‘voormalige eigen woning’).

■ eigen woning na opname in verpleeghuis
Wordt de ene partner in een verpleeghuis opgenomen en blijft de andere partner in de woning, dan blijven rente en kosten onbeperkt aftrekbaar. Als de overblijvende fiscaal partner ook in een verpleeghuis wordt opgenomen, wordt de woning nog twee jaar na dat moment beschouwd als ‘eigen woning’ en blijven rente en kosten aftrekbaar. Dat laatste geldt ook voor alleenstaanden die in een verpleeghuis worden opgenomen.

■ woonwagens en woonschepen
Behalve ‘gewone’ huizen kunnen ook woonwagens en woonschepen onder de definitie van ‘eigen woning’ vallen als ze duurzaam aan één plaats gebonden zijn.


LENING