11 oktober 2019

Kabinet gaat beleggers op woningmarkt niet weren

Starters en middeninkomens hebben moeite om een betaalbare koopwoning te vinden. Sommigen wijzen toenemende beleggingen in woningen aan als één van de oorzaken hiervan. Het kabinet deed onderzoek naar de vraag of toenemende beleggingen in woningen tot hogere huur- en koopprijzen leiden. Van de woningkopers is landelijk gemiddeld 15% belegger zo blijkt uit het onderzoek. In de onderzochte regio’s is in 2018 sprake was van een prijseffect als in een buurt minimaal 10% van de woningen die in de verkoop stonden door beleggers zijn gekocht: woningen zijn dan ongeveer 3% duurder dan in buurten waar geen woningen door beleggers zijn gekocht en waar 25% door beleggers wordt gekocht zijn woningen zo'n 11% duurder. Dat kan volgens de onderzoekers echter ook liggen aan de aantrekkelijkheid van de buurt. Het kabinet vindt het weren van beleggers geen toekomstbestendige oplossing, zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Wel wil het kabinet de positie van starters ten opzichte van beleggers verbeteren. Daarbij denkt het kabinet onder andere aan de nieuwe regels voor box 3 per 2022. Voor beleggers wordt het dan fiscaal minder aantrekkelijk om hun beleggingen in box 3 met schulden te financieren. Verder wordt er in het kader van de bouwstenen voor verbetering van het belastingstelsel (een verdergaande vernieuwing van het huidige stelsel) ook wordt onderzoek gedaan naar het belasten van inkomsten uit verhuur. Kortom blijf de ontwikkelingen volgen!

Meer informatie over de nieuwe regels voor box 3 per 2022 vindt u in ons artikel 'Spaartaksplannen: een verbetering?'.