07 juni 2019

Notariële volmacht en levenstestament

FiscAlert juni 2019 | jrg 25 nr 6 | p.18-19


schenken & erven

Notariële volmacht en levenstestament

Wie regelt uw financiële en andere zaken als u dat niet meer kunt door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een ongeval? Neem nu maatregelen, vóórdat het te laat is!


Tijdens uw leven kan er een moment komen dat u zelf niet meer in staat bent uw eigen (financiële) zaken te regelen. Dat geldt niet alleen voor mensen op leeftijd maar ook als u gezond van lijf en leden bent: een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Heeft u daarover niets vastgelegd, dan kunnen anderen niet zomaar de zaken van u overnemen. Zelfs uw partner kan lang niet altijd namens u handelen zonder uw voorafgaande medewerking!
Natuurlijk kan uw familie via de kantonrechter een zogenaamde ‘onderbewindstelling’ of ‘ondercuratelestelling’ aanvragen. Daar kleven stevige nadelen aan. Om te beginnen heeft u zelf geen inspraak meer over de persoon die tot bewindvoerder of curator wordt benoemd. Ook duurt de procedure in veel gevallen langer dan wenselijk, vaak enkele maanden. Binnen deze procedure moet de bewindvoerder of curator jaarlijks verplicht rekening en verantwoording afleggen aan de rechter, ook als dat de echtgeno(o)t(e) is. Is sprake van gemeenschap van goederen, dan moet dus ook het eigen vermogen in de verantwoording worden meegenomen!
Nog een nadeel: bewindvoerders en curatoren mogen in de regel geen schenkingen doen. Er kan dus niet meer worden bespaard op erfbelasting of eigen bijdrage Wlz. Kortom, u doet er goed aan om de zaken te regelen zolang u nog uw volle geestelijke vermogens bezit. ‘Wilsbekwaamheid’ noemen juristen dat. Daarvoor gaat u naar de notaris en laat u een notariële volmacht opstellen of, misschien nog beter, een levenstestament.

Notariële volmacht