01 december 2014

Is uw testament up-to-date?

FiscAlert december 2014 | jrg 20 nr 10 | p.20-22

schenken & erven

Is uw testament up-to-date?

Heeft u een testament? Dan is het misschien tijd om te kijken of het nog steeds aansluit bij uw huidige situatie, uw wensen en de wetgeving. En lees dit ook als u nog geen testament heeft!

Een wijziging in uw persoonlijke situatie is altijd een goed moment om uw testament eens tegen het licht te houden. Maar zelfs als er geen wijzigingen zijn, is het in de regel verstandig om dat elke vijf jaar te doen. Voordat u naar de notaris holt, laten we u eerst zien waar u op moet letten — en wat er momenteel mogelijk is.
Bij het bepalen van de inhoud van het testament kiezen mensen vaak voor het standaardrecept dat de wet geeft, met hier en daar een snufje aanvullingen. Met een testament kun je echter ook erfgenamen aanwijzen die onder het wettelijk erfrecht niet zouden erven. Of besluiten een kind niet als erfgenaam aan te wijzen omdat het kind met u gebroken heeft (of omgekeerd, zie overigens onder Let Op). Is een kind ernstig (geestelijk of lichamelijk) gehandicapt, dan wordt in de praktijk ook vaak afgeweken van het wettelijk erfrecht om te voorkomen dat de erfenis wordt ‘opgegeten’ via de eigen bijdrage AWBZ. Ook als u wilt dat een deel van uw vermogen naar een goed doel gaat, zult u dat in uw testament moeten vastleggen.
Check in ieder geval of u uw vermogen inderdaad wilt nalaten aan de in uw huidige testament genoemde erfgenamen. U zult namelijk niet de eerste zijn die per abuis de ex nog als erfgenaam in het testament heeft staan. En wilt u uw huidige partner laten erven, dan moet dat ook blijken uit de formulering van uw testament.

LET OP: U kunt een kind onterven. Ze kunnen echter nog 5 jaar na uw overlijden een beroep doen op hun zogenaamde ‘legitieme portie’. Ze krijgen dan de helft van het wettelijke erfdeel, en alleen in geld (dus geen goederen uit de nalatenschap).

TIP: Is het erfdeel voor uw kinderen hoger dan hun vrijstelling (€ 19.868 in 2014) en heeft u kleinkinderen? Geef hen via uw testament een legaat ter grootte van de vrijstelling voor de erfbelasting (in 2014 even groot: € 19.868). Zo bespaart u minimaal 10% erfbelasting.


SOORT TESTAMENT

U heeft een grote vrijheid in wat u in uw testament vastlegt. In de praktijk wordt echter meestal uitgegaan van de volgende varianten:

wettelijke verdeling (met eventueel een aantal nuttige toevoegingen)
Bij de wettelijke verdeling zijn in eerste instantie de langstlevende echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. De langstlevende krijgt alle bezittingen en schulden, de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende. Bij testament kunt u ook laten vastleggen dat de langstlevende over die vordering rente moet betalen (zie ook hierna onder ‘Specifieke bepalingen’); de vordering en de rente zijn pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende.

LET OP: Vóór 2003 was de ouderlijke boedelverdeling (OBV) als testamentsvorm populair. Door deze testamentsvorm krijgt de langstlevende alle bezittingen en schulden en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende. Dit testament is vaak te herkennen aan de verwijzing naar artikel 4:1167 van het Burgerlijk Wetboek. In 2003 is het erfrecht veranderd. Door de komst van de wettelijke verdeling die hierop lijkt zijn de bepalingen over de OBV, uit de wet verdwenen (maar oude testamenten met OBV blijven gewoon geldig).


vruchtgebruiktestament