09 januari 2017

Zo schenkt u een ton... belastingvrij!

FiscAlert januari 2017 | jrg 23 nr 1 | p.15-17

schenken & erven

Zo schenkt u een ton... belastingvrij!

We mogen weer tot 100.000 euro belastingvrij schenken. Wat zijn de voorwaarden?

Om de door de crisis krakend tot stilstand gekomen huizenmarkt een duwtje in de rug te geven, was het tussen oktober 2013 en december 2014 mogelijk tot een ton belastingvrij te schenken voor de eigen woning. De tijdelijke regeling werd een groot succes, niet in de laatste plaats doordat iedereen er gebruik van kon maken en de vrijstelling voor iedereen gold. Vanaf dit jaar is de regeling terug, in iets aangepaste vorm en structureel. Ditmaal is het voornaamste doel huizen die onder water staan weer boven water te krijgen. In 2020 wordt bekeken of de maatregel het gewenste effect heeft gehad.

Doelgroep
De vrijstelling van maximaal 100.000 euro geldt voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ze kan dus worden gebruikt voor kinderen, maar ook voor neefjes, nichtjes en zelfs voor derden, zolang ze maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen vallen. Het is zelfs mogelijk te schenken aan iemand die 40 jaar of ouder is, op voorwaarde dat de persoon in kwestie een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan de leeftijdscriteria voldoet. Dit geldt ook voor samenwoners die beiden gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking meerderjarig waren, samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven, een notarieel samenlevingscontract hebben waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen, geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn en er geen derden zijn die aan dezelfde voorwaarden voldoen. Stonden ze gedurende minimaal vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven, dan is een notarieel samenlevingscontract niet eens nodig.


Eénmalig
Het betreft een éénmalig verhoogde vrijstelling. Dat betekent om te beginnen dat ze in de plaats komt van de gewone jaarlijkse vrijstelling, maar ook dat ze niet kan worden gebruikt als er al eerder werd geschonken met een beroep op een éénmalig verhoogde vrijstelling, zelfs niet als het toen ging om veel minder dan een ton.
Er is echter een overgangsregeling die het mogelijk maakt om een aanvullende belastingvrije schenking te doen voor de eigen woning, en wel


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in