05 januari 2012

Checklist: De crisis de baas

FiscAlert januari 2012 | jrg 18 nr 1 | p.16-17

sparen & beleggen

Checklist: De crisis de baas

In tijden van crisis is het zaak om vooral niet in paniek te raken. Met deze handige checklist ziet u in één oogopslag wat u wel en niet moet doen om de crisis zonder al te veel averij door te komen.

O SPAREN
Houd uw geld op de bank en bewaar het niet in een oude sok, maar check wel of uw spaarbank onder het depositogarantiestelsel valt en leg in beginsel niet méér in dan het maximaal gegarandeerde bedrag (€ 100.000 per rekeninghouder per bank, dus € 200.000 bij een en/of-rekening, inclusief de rente). Spreid het risico door uw geld bij verschillende banken onder te brengen. Grotere bedragen kunt u stallen bij de zogenaamde ‘systeembanken’: deze banken zullen — in principe — door de overheid coûte que coûte overeind worden gehouden (ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank).

Op de internetsite van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) kunt u in het ‘Wft-register’ zien welke banken onder DNB-toezicht staan. U kunt ook bellen: 0800-0201068 (gratis).

LET OP: Sommige buitenlandse banken opereren op de Nederlandse markt zonder DNB-vergunning. De banktegoeden bij die banken worden gedekt door een garantie van het land waar ze gevestigd zijn. Voor de banken afkomstig van één van de 27 landen van de EU geldt dat de garantieregelingen geharmoniseerd zijn, en dus in beginsel gelijk zijn aan die van DNB (al is de garantie van sommige landen momenteel minder waard).


X GOUD
Er is één belegging die helemaal geen last lijkt te hebben heeft van de economische malaise: goud. Dus moet u uw spaarrekening dan maar plunderen en omzetten in goud? Nee dus. De goudkoersen hebben de laatste jaren alle records gebroken, maar op het moment dat de rust op de financiële markten terugkeert, kunnen ze even hard weer dalen. Bovendien kun je je afvragen of de goudprijs niet veel te sterk is gestegen.